Modelowanie Sylwetki

Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Esteticmed.pl:

Kontaktując się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub korzystając z formularza kontaktowego, a także z formularza umówienia wizyty, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych, np. w celu umówienia wizyty.

Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Esteticmed.pl:

1) Administrator

Administratorem danych osobowych jest Esteticmed.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy 85-650, ul. Cicha 17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474994;

2) Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:
a) podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,
b) podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,
c) podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,
d) podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu w zakładce „Umów się na wizytę” jest niezbędne w celu umówienia wizyty za jego pośrednictwem,
e) podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej,
f) w przypadku umawiania wizyty – konieczne jest wskazanie rodzaju umawianego zabiegu lub podanie danych o stanie zdrowia w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty.

3) Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty,
b) zgody na przetwarzanie danych – dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub za pośrednictwem formularza w zakładce „Umów się na wizytę”), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Esteticmed.pl podanych danych w celu umówienia wizyty,
c) zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z Esteticmed.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Esteticmed.pl podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

4) Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora:  bydgoszcz@bienkowscyclinic.pl lub czestochowa@bienkowscyclinic.pl.

5) Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem,
b) w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:
- dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług Esteticmed.pl i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 6 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;
- dane pacjenta - zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów, tj. osób korzystających z usług Esteticmed.pl, w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (wynikające m.in. z okresu przechowywania dokumentacji medycznej), przedstawiane są każdemu pacjentowi przed pierwszą wizytą.

5) Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

7) Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8) Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@bienkowscyclinic.pl.

9) Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Bydgoszczy (ul. Cicha 17) lub w Częstochowie (ul. Wysockiego 39, lok. 7).
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

10) Prawo wniesienia sprzeciwu:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Bydgoszczy (ul. Cicha 17) lub w Częstochowie (ul. Wysockiego 39, lok. 7).

TERAZ NOWE NIŻSZE CENY DO 30% OFF

Zobacz aktualny cennik Zamknij